Regulamin

Regulamin usługi wynajmu sal w Lingua Nova Sp. z o.o.

1 Definicje

 1. Wynajmujący – Lingua Nova Sp. z o.o.
 2. Najemca – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację wydarzenia.
 3. Wydarzenie – szkolenie, konferencja, projekcja filmowa, pokaz lub inna impreza organizowana przez Najemcę.
 4. Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.

2 Zasady rezerwacji i wynajmu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania sali i innych pomieszczeń wspólnych, do których tytuł prawny posiada LINGUA NOVA.
 2. Regulamin obowiązuje Najemców i Uczestników biorących udział w Wydarzeniu.
 3. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania powierzchni LINGUA NOVA podmiotom trzecim.
 4. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila kursy@linguanova.com.pl określając zapotrzebowanie techniczne (ilość osób, krzeseł, stołów, układ stołów i krzeseł, rzutnik, ekran, flipchart, odtwarzacza muzyki, nagłośnienia, oświetlenia itp.).
 5. Rezerwacja wstępna dokonywana jest na 1 dzień roboczy od daty zgłoszenia rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja wstępna zostanie anulowana. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez LINGUA NOVA i dokonanie wpłaty za wynajem jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 6. Płatność za wynajem sali oraz usługi dodatkowe następuje z góry, przed planowanym terminem wynajmu sali.
 7. W przypadku rezygnacji Najemca zobowiązany jest do zapłaty całej, lub części uzgodnionej ceny, a opłata już uiszczona nie podlega zwrotowi, lub podlega zwrotowi częściowo.
  Zasady rezygnacji z najmu:

  Anulacja bezkosztowa – na 7 dni przed datą wynajmu,

  Anulacja 3 dni przed datą wynajmu – Najemca jest zobowiązany do opłaty w wysokości 50 % kwoty,

  Anulacja poniżej 3 dni od daty wynajmu – Najemca jest zobowiązany do opłaty w wysokości 100% kwoty.

 8. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem e-maila na adres kursy@linguanova.com.pl lub telefonicznie pod numerem 22 584 10 10; 668 041 729.
 9. Ostateczna rezerwacja sali dokonywana jest przez Najemcę poprzez dokonanie wpłaty za wynajem.
 10. Ostateczna rezerwacja wynajmu sali w LINGUA NOVA przy ul. Wspólna 41, p. II oraz dokonanie płatności za wynajem oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz cenę zgodną z cennikiem wynajmu Sal.
 11. Faktura zostanie wystawiona w dniu otrzymania płatności na dane wskazane przez Najemcę.

Płatność następuje gotówką, kartą lub przelewem na konto LINGUA NOVA o numerze:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16    00-923 Warszawa

Konto: 97 1030 0019 0109 8503 3002 4101

Forma płatności zostanie ustalona przez Wynajmującego.

 1. Po wynajmie Najemca jest zobowiązany do pozostawienia Sali wg zastanego porządku.
 2. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, Lingua Nova uprawniona jest do naliczania dodatkowej opłaty. W przypadku wynajmu sali liczonego w godzinach ustalona w zamówieniu stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę wynajmu.
 3. Sale wynajmowane są w blokach minimum 3 godzinnych.
 4. Wynajmujący ma prawo do nieudzielania zgody na przedłużenie wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.
 5. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia.
 6. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową.
 7. LINGUA NOVA zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sali firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie.
 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca i pełni rolę Organizatora.
 9. Liczba uczestników przewidziana jest na maksymalną ilość osób:
 10. a) sala szkoleniowa nr 1 – 20 miejsc w układzie konferencyjnym; 30 miejsc siedzących w układzie teatralnym
 11. b) sala szkoleniowa nr 3,4,5 – 8 miejsc w układzie konferencyjnym; 12 miejsc siedzących w układzie teatralnym
 12. c) sala szkoleniowa nr 9 – 14 miejsc siedzących w układzie podkowa, krzesła z pulpitami, sala nie jest wyposażona w stoły.
 13. W wynajętej sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków gorących i zimnych.
 14. Najemca we własnym zakresie może zorganizować przerwę kawową w Sali. Wynajmujący nie udostępnia oddzielnego pomieszczenia na przerwę kawową oraz zastawy stołowej.
 15. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali oraz za zgodą Wynajmującego.
 16. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego.
 17. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem Wynajmującemu.
 18. W przypadku wynajmu Sali poza godzinami pracy LINGUA NOVA Najemca odbiera klucz z Sekretariatu Szkoły i samodzielnie otwiera i zamyka drzwi wejściowe. Najemca w trakcie wynajmu poza godzinami pracy LINGUA NOVA zobowiązuje się do zamknięcia wszystkich okien w Sali wynajmowanej, jak również zgaszenia wszystkich świateł na terenie firmy i zamknięcia na klucz drzwi wyjściowych LINGUA NOVA. Niewywiązanie się z powyższych zobowiązań grozi karą w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych).

Godziny pracy Lingua Nova: Poniedziałek – Piątek godz. 08:00 – 18:00.

30.Najemca po zamknięciu drzwi wejściowych do LINGUA NOVA zobowiązany jest do wrzucenia klucza do skrzynki pocztowej nr 100.   Kaucja za zgubienie klucza wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

31.Najemca wspólnie z pracownikiem Wynajmującego będącym w dniu wynajmu na zmianie zobowiązani są sprawdzić stan sali i sprzętu.

32. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.

33. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca. Wynajem sali nie nosi znamion tzw. współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem.

34.LINGUA NOVA udostępnia Najemcom hasło do sieci Wi-Fi.

35. W przypadku gdy Najemca chce skorzystać z rzutnika multimedialnego, sprzęt z którego prezentacja będzie wyświetlana np. laptop musi być własnością Najemcy. LINGUA NOVA nie wypożycza swoich komputerów. Każdy komputer musi być odpowiednio skonfigurowany do pracy z rzutnikiem. Jeśli prezentacja ma być wzbogacona dźwiękiem (nie ogranicza się tylko do obrazu) Najmujący we własnym zakresie musi zadbać o nagłośnienie.

3 Obowiązki Najemcy

Najemca zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku.
 2. Przestrzegania zakazu spożywania posiłków gorących i zimnych na terenie firmy
 3. Przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian.
 4. Dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego.
 5. Pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana,
 6. Zapewnienie dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez Uczestników Wydarzenia w sali w trakcie trwania Wydarzenia.
 7. Szczegółowego określenia w zamówieniu wynajmu sali zapotrzebowania (ilość osób, krzeseł, stołów, układ stołów i krzeseł, rzutnik, ekran, flipchart, odtwarzacz muzyki, nagłośnienie, oświetlenie itp.).

4 Przepisy końcowe

 1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez LINGUA NOVA oraz osoby trzecie.
 2. W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego, LINGUA NOVA zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali.
 3. W przypadku odwołania wynajmu sali z winy Wynajmującego Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek.
 4. LINGUA NOVA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie http://saleszkoleniowe.waw.pl
 5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu sali w LINGUA NOVA poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla m.st Warszawa. Strony ustalają, że wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu najmu sali w LINGUA NOVA będą rozwiązywane w sposób polubowny (w trybie negocjacji), a jeśli nie dojdzie do porozumienia w ciągu 14 dni to spór może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem akceptacji regulaminu przez Najemcę.