Regulamin

Regulamin usługi wynajmu sal w Lingua Nova Sp. z o.o.

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – poprzez Regulamin rozumie się każdorazowo aktualny regulamin korzystania z sal szkoleniowych, będących własnością Lingua Nova sp. z o.o. wraz z ich Wyposażeniem oraz Usługami dodatkowymi. Aktualny regulamin korzystania z pomieszczeń Lingua Nova sp. z o.o. przeznaczonych do wynajmu wraz z ich Wyposażeniem oraz Usługami dodatkowymi dostępny jest zawsze na stronie saleszkoleniowe.waw.pl w zakładce „Regulamin" oraz w biurze Lingua Nova sp. z o.o. przy ul. Wspólnej 41 lok. 100, IIp., 00-519 Warszawa. Regulamin musi być zaakceptowany przez Najemcę przed wynajmem Sali szkoleniowej. 
 2. Wynajmujący – poprzez Wynajmującego rozumie się każdorazowo firmę Lingua Nova Sp. z o.o.
 3. Najemca – poprzez Najemcę rozumie się każdorazowo osobę fizyczną lub firmę, która dokonuje rezerwacji Sali szkoleniowej, dokonuje płatności i odpowiada za stan Sali szkoleniowej po zakończeniu Wydarzenia, Uczestników Wydarzenia oraz za zgodność przeprowadzenia Wydarzenia z warunkami niniejszego Regulaminu.
 4. Wydarzenie – szkolenie, konferencja, projekcja filmowa, pokaz, nagranie audio lub wideo, warsztaty, zajęcia  lub inna forma aktywności dokonywana przez Organizatora w Sali szkoleniowej. 
 5. Sala szkoleniowa – poprzez Salę szkoleniową rozumie się każdorazowo pomieszczenie będące własnością Lingua Nova sp. z o.o. wraz z jego Wyposażeniem. Sale szkoleniowe mieszczą się przy ul. Wspólnej 41 lok. 100, IIp., 00-519 Warszawa i stanowią przedmiot najmu.
 6. Wyposażenie – poprzez Wyposażenie rozumie się każdorazowo komplet sprzętów, mebli i przedmiotów niezbędnych do prowadzenia Wydarzenia w komfortowych warunkach i będących dostępnymi w czasie prowadzenia Wydarzenia (np. klimatyzator, projektor, tablica suchościeralna, mazaki, flipchart, krzesła, ławki, wykładzina, włączniki światła, sztućce, zastawa kawowa, talerze itp.) oraz elementy konstrukcyjne Sali (np. okna, drzwi, ściany). Do Wyposażenia zalicza się również meble, przedmioty, sprzęty i elementy konstrukcyjne lokalu nr 100 przy ul. Wspólnej 41, IIp., 00-519 Warszawa, które znajdują się w przestrzeni wspólnej lokalu lub ją tworzą, a w której Uczestnicy Wydarzenia będą znajdować się w czasie organizacji Wydarzenia.
 7. Organizator – poprzez Organizatora rozumie się każdorazowo osobę, która przeprowadza Wydarzenie. Jeśli Organizator dokonuje rezerwacji oraz płatności za rezerwację, to osoba Organizatora równoznaczna jest z osobą Najemcy. Organizator również akceptuje niniejszy Regulamin. 
 8. Uczestnik – poprzez Uczestnika rozumie się każdorazowo osobę biorącą udział w Wydarzeniu, również Organizatora.
 9. Usługa dodatkowa – poprzez Usługę dodatkową rozumie się każdorazowo usługę z zakresu dodatkowo płatnych, tj. wypożyczenie laptopa lub projektora, zamówienie serwisu kawowego lub lunchu, zamówienie zestawów papierniczych dla Uczestników, ozonowanie Sali szkoleniowej, najem szafki na kod szyfrowy, zwanej również lockerem.
 10. Najem cykliczny – poprzez Najem cykliczny rozumie się każdorazowo usługę wynajęcia Sali szkoleniowej na minimum 6 miesięcy z częstotliwością minimum 2 razy w miesiącu po minimum 2 godziny zegarowe. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Najemców korzystających z Sali szkoleniowej cyklicznie. 

II ZASADY REZERWACJI I NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Sal szkoleniowych i innych pomieszczeń wspólnych, do których tytuł prawny posiada LINGUA NOVA. Regulamin określa też zasady udostępniania oraz użytkowania Wyposażenia, a także metody i termin płatności, zasady rezerwacji i odwołań rezerwacji, jak również sankcje za nieprzestrzeganie Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje Najemców i Uczestników biorących udział w Wydarzeniu.
 3. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania powierzchni LINGUA NOVA podmiotom i osobom trzecim.
 4. Rezerwacji można dokonać: osobiście w biurze LINGUA NOVA przy ul. Wspólnej 41 lok. 100, IIp., 00-519 Warszawa, telefonicznie na numer: 22 584 10 10 lub 668 041 729, za pośrednictwem e-maila salerezerwacje@linguanova.com.pl lub poprzez formularze rezerwacji, dostępne na stronie saleszkoleniowe.waw.pl w zakładce „Zarezerwuj salę", określając zapotrzebowanie techniczne (liczbę osób, krzeseł, stołów, układ stołów i krzeseł, rzutnik, ekran, flipchart, odtwarzacz muzyki, nagłośnienie, serwis kawowy itp.). Wszystkie Usługi dodatkowe dostępne dla danej Sali szkoleniowej znajdują się na podstronie danej Sali szkoleniowej oraz w formularzu rezerwacji Sali szkoleniowej.
 5. Rezerwacja potwierdzana jest poprzez przesłanie na wskazany adres mailowy Najemcy pełnej specyfikacji wynajmu Sali szkoleniowej. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji ze strony sekretariatu LINGUA NOVA należy uregulować wskazaną w specyfikacji kwotę za wynajem wraz z ewentualnymi Usługami dodatkowymi.
 6. Płatności można dokonać: osobiście kartą lub gotówką w siedzibie Zamawiającego (ul. Wspólna 41 lok. 100, IIp., 00-519 Warszawa) lub przelewem na rachunek bankowy:Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16    00-923 Warszawa

  Konto: 97 1030 0019 0109 8503 3002 4101

 7. Płatność za wynajem Sali szkoleniowej oraz Usług dodatkowych następuje z góry, przed planowanym terminem wynajmu sali. Płatność dokonywana jest na minimum 2 dni robocze przed datą planowanego Wydarzenia. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez LINGUA NOVA i terminowe dokonanie wpłaty za wynajem jest równoznaczne ze skuteczną rezerwacją podanego terminu.
 8.  Najemca może anulować rezerwację mailowo na adres: salerezerwacje@linguanova.com.pl. Jeżeli anulowanie rezerwacji następuje na więcej niż 48 godzin tygodnia roboczego przed planowaną datą i godziną wynajmu, to anulowanie takiej rezerwacji jest bezpłatne. Jeżeli anulowanie rezerwacji następuje na mniej niż 48 godzin tygodnia roboczego przed planowaną datą i godziną wynajmu, ale na więcej niż 24 godziny tygodnia roboczego przed planowaną datą i godziną wynajmu, to Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty 50% całości złożonego zamówienia (tj. kwoty za najem oraz ewentualne Usługi dodatkowe). Jeżeli anulowanie rezerwacji następuje na mniej niż 24 godziny tygodnia roboczego przed planowaną datą i godziną wynajmu, to Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty 100% całości złożonego zamówienia (tj. kwoty za najem oraz ewentualne Usługi dodatkowe). W przypadku anulowań płatnych rozliczenie między Najemcą a Wynajmującym może się odbywać poprzez potrącanie wskazanych w pkt. II 8. niniejszego Regulaminu kwot z wpłaconych wcześniej przez Najemcę funduszy za najem.
 9. Rezerwacja Sali szkoleniowej w LINGUA NOVA przy ul. Wspólna 41, lok. 100 p. II, 00-519 Warszawa oraz dokonanie płatności za wynajem oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz cenę zgodną ze specyfikacją przesłaną w potwierdzeniu rejestracji.
 10. Faktura może zostać wystawiona maksymalnie do 5 dni roboczych po organizacji Wydarzenia, którego dotyczy, może być przekazana Najemcy osobiście w biurze LINGUA NOVA lub na wskazany adres mailowy Najemcy.
 11. Po wynajmie Najemca jest zobowiązany do pozostawienia Sali szkoleniowej wg zastanego porządku.
 12. Wynajmujący zakłada eksploatację Sali szkoleniowej w czasie trwania Wydarzenia zgodnie z jej przeznaczeniem i w takim zakresie dopuszcza również eksploatację Wyposażenia Sali (np. wypisanie się mazaków, brak papieru na flipcharcie, przepalona żarówka itp.). Za ponadnormatywne zużycie Wyposażenia Sali szkoleniowej lub zniszczenia wynikające z użytkowana Sali szkoleniowej niezgodnie z jej przeznaczeniem Wynajmujący ma prawo naliczyć opłatę rekompensującą poniesione szkody. O opłacie Wynajmujący informuje Najemcę mailowo, podając kwotę oraz termin wpłaty środków, nie dłuższy jednak niż 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o szkodzie. Za szkody kwalifikujące się do opłaty rekompensującej Wynajmujący uzna w szczególności: uszkodzenia blatów, pomalowanie ściany, zalanie lub inne mechaniczne uszkodzenie laptopa albo projektora, trudno usuwalne plamy na wykładzinie podłogowej, naderwane listwy przypodłogowe.
 13. Najemcy wynajmujący Salę szkoleniową wraz z ewentualnymi Usługami dodatkowymi na kwotę powyżej 2.000,00zł z zastrzeżeniem Najmu cyklicznego, zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia wraz z Usługami dodatkowymi netto najpóźniej w dniu przeprowadzenia Wydarzenia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 14. W razie zniszczenia bądź uszkodzenia Sali szkoleniowej lub jej Wyposażenia Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia kwoty wynikłej z poczynionej szkody ze środków wpłaconych na rzecz kaucji. 
 15. Kaucja jest zwracana Najemcy w formie, w której została wpłacona. Kaucja zwracana gotówką wypłacana jest maksymalnie do 5 roboczych w siedzibie LINGUA NOVA, ul. Wspólna 41, lok. 100, IIp., 00-519 Warszawa, natomiast kaucja wpłacana na konto Wynajmującego zwracana jest na wskazany rachunek bankowy Najemcy w tym samym terminie. Transakcje kaucyjne nie są formą odpłatności za usługę, dlatego też nie podlegają opodatkowaniu. 
 16. W przypadku przedłużenia wynajmu Sali szkoleniowej w dniu Wydarzenia, Wynajmujący uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty, Najemca musi jednak zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście w trakcie trwania Wydarzenia i uzyskać zgodę na przedłużenie najmu. Wynajmujący ma prawo do nieudzielania zgody na przedłużenie wynajmu Sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie. Przedłużenie najmu można zgłosić pod numerem telefonu: 22 584 10 10 lub 668 041 729. W przypadku przedłużenia najmu bez poinformowania o tym fakcie Wynajmującego we wskazanym powyżej terminie, do każdej kolejnej rozpoczętej godziny najmu Wynajmujący doliczy do standardowej stawki godzinowej Sali dodatkowe 50% kwoty najmu godziny brutto, bez ewentualnych Usług dodatkowych. 
 17. Sala szkoleniowa może być wynajęta na minimum 1 godzinę zegarową.
 18. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia między godziną 6.00 a 22.00, zgodnie z regulaminem korzystania z pomieszczeń w budynku Wspólna 41. 
 19. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, będzie ponadnormatywnie eksploatować Salę szkoleniową lub będzie takim użytkowaniem Sali szkoleniowej, które naruszy spokój innych mieszkańców, najemców i właścicieli lokali w tym samym budynku.
 20.  LINGUA NOVA zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sali osobom fizycznym i prawnym, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie. Jeśli odmowa udostępnienia Sali szkoleniowej odbywa się w trakcie trwania zamówienia na więcej niż jedno Wydarzenie i odbywa się na podstawie stwierdzenia nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, to Wynajmujący ma prawo nie udostępnić Sali na pozostałe Wydarzenia wchodzące w skład zamówienia ze zwrotem środków za te Wydarzenia w terminie do 14 dni od poinformowania o tym fakcie Najemcy.
 21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Organizatora oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia wraz z wszelkimi treściami, które pojawiają się w trakcie Wydarzenia bierze na siebie Najemca.
 22. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca. Wynajem sali nie nosi znamion tzw. współorganizacji. Wynajmujący może jednak na prośbę Najemcy oznakować Salę szkoleniową nazwą szkolenia oraz oznakować przejście prowadzące do Sali szkoleniowej.
 23. Wynajmujący może promować swoją markę w trakcie trwania Wydarzenia poprzez umieszczenie swojego logotypu na naczyniach, serwetkach lub innych elementach Wyposażenia, może też umieszczać swój znak towarowy na przedmiotach wchodzących w skład zestawu papierniczego.
 24. Liczba Uczestników zgłaszana jest przed Wydarzeniem. Najemca może wprowadzić do Sali szkoleniowej nie więcej osób niż zgłoszona przed Wydarzeniem liczba Uczestników (wraz z Organizatorem). Jeżeli liczba Uczestników ulegnie zmianie, Najemca ma obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie Wynajmującemu osobiście w biurze LINGUA NOVA lub pod numerem telefonu: 22 584 10 11 lub 668 041 729.Wynajmujący jest wówczas uprawniony do naliczenia odpowiedniej dopłaty, adekwatnie do liczby dodatkowych Uczestników szkolenia.
 25. W wynajętej Sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz stosowania innych używek.
 26. Najemca może wykupić przerwę kawową, która wchodzi w skład oferty Usług dodatkowych. Oferta serwisu kawowego znajduje się na stronie internetowej Sal szkoleniowych w zakładce „przerwa kawowa", a jej dokładną specyfikację Wynajmujący przesyła Najemcy drogą mailową w potwierdzeniu rezerwacji. W skład opłaty za przerwę kawową wchodzi opłata za wypożyczenie talerzy, filiżanek, sztućców oraz serwetek, wliczona jest tez opłata za zmywanie naczyń, wyniesienie śmieci i sprzątanie Sali. Z uwagi na fakt, że Wynajmujący jedynie wypożycza naczynia i sztućce, Najemca jest zobowiązany do pozostawienia ich później w Sali w liczbie, w której zostały przygotowane, tj. w liczbie podanej w rezerwacji Sali szkoleniowej.
 27. Najemca może zamówić jako Usługę dodatkową lunch dla Uczestników. Lunch przywożony jest od zewnętrznego dostawcy na podaną godzinę w odpowiednich dla gastronomii opakowaniach wraz z plastikowymi sztućcami. Oferta lunchowa znajduje się na stronie saleszkoleniowe.waw.pl w zakładce „przerwa obiadowa" oraz przesyłana jest w potwierdzeniu rezerwacji drogą mailową.
 28. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakość posiłków, jednak wszelkie ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie zgłosi w restauracji, z której przywożone są zestawy lunchowe.
 29. Sprzątanie Sali szkoleniowej odbywa się każdorazowo po zakończonym Wydarzeniu.
 30. Najemca może skorzystać w Sali szkoleniowej z własnych przekąsek dla Uczestników, należy jednak zgłosić ten fakt przed najmem pomieszczenia. Doliczona zostanie wówczas opłata za sprzątanie Sali oraz wywóz śmieci w wysokości 50,00zł brutto za jeden dzień najmu Sali.
 31. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu Sali szkoleniowej można korzystać tylko na terenie Sali oraz za zgodą Wynajmującego.
 32. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w Sali przedmioty wartościowe – służą do tego szafki zamykane na kod szyfrowy, których wynajem wchodzi w skład oferty Usług dodatkowych. Wynajmu szafki można dokonać osobiście w biurze LINGUA NOVA, droga telefoniczną, mailową lub poprzez formularz rezerwacyjny. W takim przypadku Najemca otrzymuje indywidualny kod do szafki, w której może przetrzymywać przedmioty – Wynajmujący zastrzega jednak, iż nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szafce.
 33. Najemca opuszczając Salę szkoleniową po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem Wynajmującemu.
 34. W przypadku wynajmu Sali poza godzinami pracy LINGUA NOVA Najemca odbiera klucz z Sekretariatu Szkoły i samodzielnie otwiera i zamyka drzwi wejściowe. Najemca w trakcie wynajmu poza godzinami pracy LINGUA NOVA zobowiązuje się do zamknięcia wszystkich okien w Sali wynajmowanej, jak również wyłączenia klimatyzacji, zgaszenia wszystkich świateł na terenie firmy i zamknięcia na klucz drzwi wyjściowych LINGUA NOVA. Niewywiązanie się z powyższych zobowiązań grozi karą w wysokości 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Godziny pracy Lingua Nova: Poniedziałek – Piątek godz. 08:00 – 17:00.Po godz. 17.00 obowiązuje całkowity zakaz otwierania rolet zamontowanych na windach.
 35. Najemca po zamknięciu drzwi wejściowych do LINGUA NOVA zobowiązany jest do wrzucenia klucza do skrzynki pocztowej nr 100.   Kaucja za zgubienie klucza wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).
 36. Wynajmujący przekazując Najemcy Salę szkoleniową nie udostępnia Najemcy tym samym powierzchni dachu. Dlatego też Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, które miałyby miejsce na powierzchni dachu bądź z udziałem tej powierzchni.

III Obowiązki Najemcy

Najemca zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Szczegółowego określenia w zamówieniu wynajmu sali zapotrzebowania (liczba osób, krzeseł, stołów, układ stołów i krzeseł, rzutnik, ekran, flipchart, odtwarzacz audio, nagłośnienie, oświetlenie itp.).
 3. Przestrzegania zakazu palenia oraz stosowania innych używek w obrębie całego budynku przy ul. Wspólnej 41.
 4. Nieudostępniania klucza osobom trzecim w sytuacji, gdy najem ma miejsce poza godzinami pracy biura lub w dni wolne od pracy.
 5. Przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian.
 6. Dbania o stan Wyposażenia Sali szkoleniowej w trakcie najmu.
 7. Dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego.
 8. Pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana.
 9. Za wszelkie rzeczy pozostawione w Sali szkoleniowej w trakcie trwania Wydarzenia i po nim odpowiada Najemca.
 10. Zapewnienia organizacji Wydarzenia w sposób, który nie utrudnia funkcjonowania innym użytkownikom i mieszkańcom budynku przy ul. Wspólnej 41, w szczególności zaś Najemca jest zobowiązany do powstrzymania się od generowania hałasu o dużym natężeniu.

IV przepisy końcowe

 1. W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego, LINGUA NOVA zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia trwającego wynajmu Sali szkoleniowej. Za takie okoliczności Wynajmujący uzna w szczególności: zalanie lokalu, dłuższą przerwę w dostawie prądu, prace remontowe i naprawcze w sąsiednich lokalach itp.
 2. W przypadku odwołania wynajmu Sali szkoleniowej z winy Wynajmującego Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek.
 3. LINGUA NOVA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie http://saleszkoleniowe.waw.pl
 4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu Sali szkoleniowej w LINGUA NOVA poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla m.st Warszawa. Strony ustalają, że wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu najmu sali w LINGUA NOVA będą rozwiązywane w sposób polubowny (w trybie negocjacji), a jeśli nie dojdzie do porozumienia w ciągu 14 dni to spór może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem akceptacji regulaminu przez Najemcę. Akceptacja Regulaminu w formularzu rezerwacji jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego zapisy.